Yeni Sayfa 1
 

 
 

 

KANUNUN İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA
HÜKMÜ İLE İLGİLİ EMSAL KARARLAR
(Kanunun 58’inci Maddesi)

 

KONU: Yasaklama cezası kim tarafından, kimlere ve kaç gün içinde verilir?

Karar Tarihi: 09.04.2012

Karar No. 2012/UH.II-1688

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

D… Müdürlüğü tarafından 10.02.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Personel Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak A…Ltd. Şti.’nin 27.03.2012 tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle;

“İdare tarafından şirketlerinin temsilcisi M.B.’nin kamu ihalelerinden yasaklı bulunan B… Ltd. Şti.’nin % 99 hissesine sahip ortağı olduğu ve bu nedenle kamu ihalelerine katılmasının mümkün olmadığı iddia edilmekte ise de bu şekilde bir değerlendirmenin hukuka uygun olmadığı, Ulaştırma Bakanlığı tarafından B… Ltd. Şti. hakkında yasaklama kararı verilmiş olmasına rağmen şirket yetkilisi M.B. hakkında tesis edilen bir yasaklama işlemi bulunmadığı, dolayısıyla şirket yetkilisi hakkında sanki bir yasaklama kararı var gibi tesis edilen işlemlerin mevzuata uygun olmadığı, bu nedenle, şirketlerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarına gelir kaydedilmesi yönünde tesis edilen işlemlerin mevzuata aykırı olduğu” iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

Kamu İhale Kurulunun 24.03.2011 tarih ve 2011/DK.D-43 sayılı düzenleyici idari işlem niteliğindeki kararı uyarınca, ihale tarihi itibariyle % 99 ortağı olduğu B… Ltd. Şti.’nin yasaklı olması nedeniyle yasaklama kararı bulunan şirket müdürü M.B.’nin şirketteki pay oranına bakılmaksızın şirketi temsilen, şirket adına teklif vererek ihaleye katılması halinde teklif sahibi şirketin maddede belirtilen yasağa rağmen ihaleye katılmış olması sebebiyle istekli sıfatını haiz şirketin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve şirket hakkında yasaklama kararı verilmesine karar verildiği,

A… Ltd. Şti. adına şirket müdürü ve aynı zamanda şirketin % 49 hissesine sahip ortağı olan M.B.’nin şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındığı, 

B… Ltd. Şti.’ne ait 01.02.2010 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinden M.B.’nin şirketin müdürü ve aynı zamanda % 99 hissesine sahip ortağı olduğu,

Kamu İhale Kurumu “Yasaklılar Listesi”nde yapılan sorgulama sonucunda;

A… Ltd. Şti. ile şirket ortaklarının ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığı,

B… Ltd. Şti. hakkında ise ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu tespit edilmiştir.

Kanun hükmü uyarınca, ihalelere katılmaktan yasaklı olan B… Ltd. Şti.’nin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı olan M.B. hakkında yukarıda belirtilen ihalelerde yasaklama kararı verilmesi gerekirken, anılan kişi hakkında yasaklama kararının verilmediği anlaşılmıştır.

Tebliğ açıklamaları uyarınca, idarenin, yasaklama kararının gereğinin yapılmasını bildirdiği yazının ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa ulaştığı tarihi izleyen en geç 45 günlük süre içinde yasaklama kararı verilmesinin zorunlu olduğu, bu süre geçirildikten sonra yasaklama kararı verilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu ihalelerde B… Ltd. Şti. hakkında verilen yasaklama süresinin başlangıç tarihleri dikkate alındığında, Merve B. hakkında bu tarih itibariyle bir yasaklama kararı verilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 Bu nedenle, A…Ltd. Şti. adına temsil ve yetkili kılınan M.B.’nin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığı anlaşıldığından, A…Ltd. Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve hakkında yasaklama kararı verilmesi anılan mevzuat hükümlerine aykırı bulunmuştur.

Diğer taraftan, yasaklama işlemlerinin süresinde tamamlanarak yürürlüğe girmemesi halinde ilgili ve görevli kamu görevlileri hakkında disiplin ve ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler uygulanabileceğinden; söz konusu ihalelerde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak görevliler hakkında ihaleyi yapan idarenin bağlı bulunduğu Bakanlığa bildirimde bulunulmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

  

² ² ²

 

KONU: Yasaklanmayı gerektiren fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında ne tür işlem yapılması gerektiği ile ilgili karar özeti

Karar Tarihi: 23.08.2010

Karar No. 2010/UY.I-2518

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

O…İdaresi tarafından 29.06.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İşletme Müdürlüğü Lojmanları Tesisat Tamirat Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak B…B… Ltd. Şti.’nin 23.07.2010 tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle;

İhale üzerinde bırakılan istekli Y… Ltd. Şti.-D.S. iş ortaklığında pilot ortak olan Y… Ltd. Şti.’nin kurulmasının üzerinden 1 yıl geçmediğinden sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı hususlarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

14.06.2010 tarihinde ilân edilen başvuruya konu ihalede, 22.07.2009 tarihinde kurulan pilot ortak Y… Ltd. Şti.’nin iş deneyimini, şirketin % 51 hissesine sahip ortağı E.E.K. adına düzenlenen iş denetleme belgesi ile tevsik etmesinin mümkün bulunmadığı,

Bu nedenle, Y… Ltd. Şti.-D.S. iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

Bu durumda, şirketin % 51 hissesine sahip ortağı E.E.K. adına düzenlenen iş denetleme belgesini kullanarak ihaleye katılabilmek amacıyla, şirketin kurulmasından veya adı geçen ortağın şirkette % 51 oranında hisse sahibi olmasından itibaren bir yıl geçtiğine ilişkin olarak gerçek durumu yansıtmadığı anlaşılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir H.Ö. tarafından düzenlenen 26.06.2010 tarihli ortaklık durum belgesini sunarak, gerçeğe aykırı belge kullanmak suretiyle ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunduğu anlaşılan Y… Ltd. Şti. hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen yaptırımların uygulanması gerektiği,

Mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Y… Ltd. Şti.’nin ihale dışı bırakılması ve işlediği fiil 4734 sayılı Kanunun 17 inci maddesinin (c) bendi kapsamında değerlendirilerek, aynı Kanunun 58’inci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda ihalelere katılmaktan yasaklanması için gerekli işlemlerin başlatılması amacıyla ihaleyi yapan idareye bildirim yapılması ve Y… Ltd. Şti.’nin yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği,

Başvuru sahibi B…B… Ltd. Şti.’nin teklifinin, belirlenen sürede geçici teminat mektubunun idareye geri verilmesi halinde, değerlendirmeye alınarak sınır değerin yeniden hesaplanması,

Daha önce hesaplanan sınır değer esas alınarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan isteklilere yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

² ² ²

KONU: KİK’in yasaklama kararının verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin yetkisi var mıdır?

Karar Tarihi: 18.02.2010

Karar No. 2010/UH.I-603

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

E…Müdürlüğü tarafından 11.12.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik ve Kalorifer Yakma Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Y.S.- D.Tem. Hizmetleri’nin 14.01.2010 tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle;

Söz konusu ihalede teklif dosyalarını teslim etmeye giden personelin idare içerisinde ve memurların yanında rakip firmanın darp ve cebirine maruz kaldığı söz konusu olaya ilişkin Emniyet tarafından fezleke hazırlanarak olayın savcılığa intikal ettirildiği, bu nedenle de ihaleyi kazanan firmanın yasak fiil ve davranışından ötürü yasaklı sayılması için gerekli prosedürlerin Kamu İhale Kurumu tarafından başlatılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

4734 sayılı Kanunun 58’inci ve 4735 sayılı Kanunun 26’ncı maddelerinde, bu Kanunlarda sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte bu maddelerde sayılan ortakları veya ortaklıkları hakkında, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır.

Yasaklama kararlarının, herhangi bir bakanlığın bağlı veya ilgili kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verileceğinin düzenlendiği,

4734 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi gereği idarelerce ve yargı organlarınca verilen ihalelere katılmaktan yasaklama kararları, KİK tarafından izlenerek kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin sicile işlenmektedir.

KİK’in yasaklama kararlarının verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin bir yetkisi bulunmamakta olup, söz konusu iddiaya ilişkin olarak başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

² ² ²

KONU: İdare tarafından yasak fiil ve davranışta bulundukları tespit edilen isteklilerin yasaklanması yanında, geçici teminatlarına el konulması da mümkün müdür?

Karar Tarihi: 11.03.2010

Karar No. 2010/UH.II-752

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

…Belediyesi tarafından 23.11.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “…Hizmet” ihalesine ilişkin olarak D… Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuştur. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; A…Ltd. Şti.’nin sunduğu geçici teminat mektubunun sahte olduğu tespit edildiği, 4734 sayılı Kanunun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinin (c) bendinde yer alan; sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek” hükmü uyarınca iş ortaklığının değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan Kanun hükmü uyarınca, bu durumda istekliler hakkında teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve fiili işleyen ortak veya ortaklar hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama yaptırımının uygulanmasının söz konusu olduğu, ayrıca geçici teminatın gelir kaydedilmesine yönelik düzenlemeye Kanunda yer verilmediği, bu nedenle alacaklarının geçici teminat olarak gelir kaydedilmesinde hukuki isabet bulunmadığı, …iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde özetle;

Anılan Kanunun 17’nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilecektir. Bununla birlikte, Kanunun Dördüncü Kısmında 17’nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin geçici teminatlarına gelir kaydedileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu nedenle, başvuru sahibinin idaredeki alacaklarından geçici teminat tutarı kadar gelir kaydedilmesi işlemi mevzuata uygun bulunmamış ve düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.

² ² ²

KONU: Sözleşme imzalamadan önce haklarında kamu davası açıldığı anlaşılan isteklilerin teminatlarına el konulabilir mi?

Karar Tarihi: 03.12.2007

Karar No. 2007/UY.Z-3929

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

M… Müdürlüğü’nce 21.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “M… M… Anadolu Lisesi İstinat ve İhata Duvarı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak M.D. Vekili Av. M.S.İ.’nin 01.10.2007 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.10.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.10.2007 tarih ve 29474 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.10.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuştur.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

İhale tarihi olan 21.06.2007 tarihinde haklarında yasaklama kararı olmadığı teyit edilerek sözleşmeye davet edildikleri, dolayısıyla ihale tarihi itibariyle yasaklı olmadıklarının veya haklarında bir kamu davası açılmadığının açık olduğu, 24.07.2007 tarihi itibariyle gözetim altına alındıkları ve bu tarihten sonra haklarında kamu davası açılsa bile ihaleye teklif verdikleri tarihin daha önce olması nedeniyle kesin teminatlarının gelir kaydedilemeyeceği,

Buna ek olarak 4734 sayılı Kanunun 58’inci maddesi uyarınca yasaklama kararının yasaklamayı gerektiren fiil ve davranışın tespit edildiği tarihi izleyen 45 içinde alınması gerektiği, kamu davası açıldığı iddia edilen 03.05.2007 tarihi ile ihale tarihi olan 21.06.2007 tarihi arasında 46 gün geçtiği ve idarece yasaklama kararı alınmadığı, gözetim tarihi olan 24.07.2007 tarihi ile idarenin ihale kararının iptaline ilişkin yazısının tarihi olan 19.09.2007 tarihi dikkate alınsa bile 45 günlük sürenin dolduğu, sözleşmenin de imzalanmadığı dikkate alınırsa haklarında kesinleşmiş yargı kararı da olmadığından geçici teminat miktarını aşar şekilde kesin teminat miktarının tamamının gelir kaydedilmesinin ve sözleşmenin yapılmamasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

Başvuru konusu ihalede idarece 11.07.2007 tarihinde M.D. hakkında yapılan yasaklılık teyit başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumu tarafından 12.07.2007 tarihinde yasaklılar listesinde ilgiliye ait bir kayda rastlanılmadığının bildirildiği, 01.08.2007 tarihinde sözleşmeye davet mektubunun gönderildiği, başvuru sahibince sözleşmeye davet yazısında istenen belgelerin 10.08.2007 tarihinde idareye sunulduğu,

M… Cumhuriyet Savcılığı’nın yazısında “başvuru konusu ihalede katılımcıların ihale öncesi ihaleye fesat karıştırmaya yönelik konuşma kayıtları nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yapıldığı, 4735 sayılı Kanunun 17 inci maddesinin (c) bendinin gereğinin takdirinin idareye ait olduğunun” belirtildiği, ihale yetkilisince 06.09.2007 tarihinde sözleşmeden imtina edilerek 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 21 ve 25 inci maddeleri ile Kamu İhale Genel Tebliğinin XV- İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin Açıklamalar maddesinin Teminatların Gelir Kaydedilmesi başlıklı G bendinin ilk fıkrası doğrultusunda 19.09.2007 tarihinde başvuru sahibinin kesin teminatının gelir kaydedildiği ve ihale komisyon kararının iptal edildiği,

Başvuru sahibinin ihaleye fesat karıştırmaya yönelik işlemlerinin, idare tarafından, M… Cumhuriyet Savcılığı’nın 03.09.2007 tarihli yazısı ile öğrenildiği, idarece ihale komisyon kararının iptal edildiği 19.09.2007 tarihinde henüz bir yasaklama kararı veya açılmış bulunan bir kamu davası bulunmasa bile, 4734 sayılı Kanunun 17’nci maddesinde belirtilen fiil ve davranışlardan birinin tespitinin yapıldığı ve bu nedenle başvuru sahibi hakkında ceza soruşturmasının başlatıldığı, nitekim başvuru sahibi hakkında 05.10.2007 tarihinde kamu davasının da açıldığı, bu nedenle Kanunun 58’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan maddesi gereği ihale komisyonu kararının iptal edilmesi gerektiği, dolayısıyla idarece ihale komisyonu kararının iptal edilmesi yönündeki işlemin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Ancak, Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan maddesinin ikinci fıkrasında, ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında ihale süreci içerisinde haklarında kamu davası açılması durumunda, duruma göre geçici veya kesin teminatların gelir kaydedilmesi hakkındaki hüküm uygulanmayacaktır. Fıkranın devamında bu durumda sadece geçici teminatın iade edileceği belirtilse de, anılan hükmün bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde bu durumdaki isteklilerin kesin teminatlarının da iade edileceği açıktır. Dolayısıyla, haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan isteklilerin kesin teminatlarının gelir kaydedilmesi imkânı bulunmadığından ve bu isteklilerin değerlendirme dışı bırakılarak kesin teminatlarının iade edilmesi gerektiğinden, ihale tarihi itibariyle hakkında henüz kamu davası açılmamış bulunan başvuru sahibinin kesin teminatının iadesi gerekmektedir.

 

² ² ²

 

 

 

 

KONU: Haklarında kamu davası açılan isteklilerin, hangi tarihten itibaren ihalelere katılmamaları gerektiği hakkında karar özeti

Karar Tarihi: 23.08.2010

Karar No. 2010/UM.II-2491

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

… Hastanesi Baştabipliği tarafından açık ihale usulü ile yapılan “…Temizlik Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak E. O. ve İ. D. H. M. E. B. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuştur. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; idare tarafından mevzuata aykırı olarak geçici teminatlarının gelir kaydedilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geçici teminatlarının iade edilerek ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Haklarında kamu davası açılan kişiler, kamu davasının kendilerine tebliğinden başlayarak yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacaktır. Bu hususta Kamu İhale Kurumunca tutulan sicillerde yasaklılık başlangıç tarihinin, davanın mahkemece kabul tarihi olarak kaydedilmesi, ancak idarelerce yapılacak işlemlerde kamu davası açıldığının şüpheliye tebliğ edildiği tarihin yasaklılık başlangıç tarihi olarak esas alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda, idarelerce istekli hakkında kamu davası açıldığının Kamu İhale Kurumu tarafından verilen yasaklı teyidi ile veya başka bir yolla öğrenilmesi halinde, kamu davası açıldığının şüpheliye tebliğ edildiği tarihin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı/Mahkemeden sorularak tespit edilmesi gerekmektedir.

Haklarında kamu davası açılan kişilerin, kamu davasının kendilerine tebliğinden başlayarak yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacaklarına, hüküm kesinleşinceye kadar bu dava nedeniyle ihalelere katılmaktan geçici olarak yasaklanmış sayılacaklarına, bu kapsamda;

1- İhale süreci devam eden ihaleler için belirtilen yasağa rağmen ihaleye katılmış olunması halinde ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve 58’inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte anılan madde uyarınca haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiğine,

2- Sözleşme yapıldıktan sonra ve sözleşmenin ifa süreci devam eden ihalelere ilişkin olarak da, bu sözleşmelerin 4735 sayılı Kanunun 21’inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi ve haklarında aynı Kanunun 26’ncı maddesi uyarınca haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiğine,

3- Sözleşme konusu işin ifa edilip tamamlandığı ve ifası sona eren sözleşmeler yönünden de, 4734 sayılı Kanunun 58’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 17’nci maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar 2’nci ve 3’üncü maddeler ile istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiğine, …” hükmedilmiştir.

İncelemeye konu ihalede başvuru sahibi M…E…B… hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13.01.2010 tarihinde kamu davası açıldığı, iddianamenin mahkeme tarafından 25.01.2010 tarihinde kabul edildiği, şüpheli M...E...B...’nin hakkında kamu davası açıldığının 06.07.2010 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, ihale tarihi olan 18.03.2010 tarihinde başvuru sahibi tarafından hakkında kamu davası açıldığı bilgisi tebellüğ edilmediğinden, geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmamıştır. Diğer taraftan, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereği anılan istekli 06.07.2010 tarihi itibariyle ihalelere katılmaktan geçici olarak yasaklanmış olduğundan teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

² ² ²

 

 

 

KONU: Haklarında kamu davası açılan fakat tebliğ edilmeyen istekliler ihalelere girebilir mi?

Karar Tarihi: 12.04.2010

Karar No. 2010/UH.I-1092

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

M… Bölge Başkanlığı tarafından 02.02.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hazır Yemek Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak B… Ltd. Şti.’nin 17.03.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, itirazen şikâyet başvurusunda özetle;

İdarece firmalarının ortakları hakkında kamu davası açıldığından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedildiği,

Oysa idarenin bu işlemine esas olarak, firma ortakları hakkında kamu davasının açıldığı tarih yerine kamu davası açıldığına dair müzekkerenin firmalarına tebliğ tarihinin esas alınması gerektiği,

Diğer yandan, gerek ihale tarihi, gerekse ihale tarihi sonrasında firmalarının (B… Ltd. Şti.) tüzel kişiliğinin ihalelere katılmasını yasaklayan herhangi bir karar alınmadığı bu nedenle firmalarının taahhütnamede belirtilen şartları taşıdığı, zira haklarında kamu davası açılan şirket ortaklarının hiçbirisinin şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadığı,

Haklarında kamu davası açıldığı hususunda idareye bilgi verilmesi mahiyetinde gönderdikleri 11.02.2010 tarihli yazıda da mahkeme ilamının firmalarına 10.02.2010 tarihinde bildirildiği, kaldı ki kamu davası açıldığı tarih itibariyle posta ile gönderilen bildirimin aynı gün firmalarına ulaşmasının mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

B… Ltd. Şti.’nin ortaklarının tamamı hakkında 01.02.2010 tarihinde kamu davası açıldığı (ihale tarihinden önce), mahkemece haklarında kamu davası açıldığına dair B.... Ltd. Şti. ortaklarından A.G.’ye gönderilen tebligatın, adı geçene 10.02.2010 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine durumun 11.02.2010 tarihinde idareye bildirildiği tespit edilmiştir.

Bu durumda, haklarında kamu davası açılanlara, dava açıldığına dair tebligat yapılmadıkça ve/veya haklarında kamu davası açıldığı (tebliğ niteliğinde) ilân edilmedikçe haklarında açılan kamu davasından bilgi sahibi olmasının her zaman mümkün olamayacağı da açıktır.

Bahse konu belgelerden, B… Ltd. Şti. ortaklarına gönderilen tebligatların 10.02.2010-12.02.2010 tarihleri arasında ortaklara/temsilcilerine ulaştırıldığı anlaşılmıştır.

B…. Ltd. Şti. ortaklarının, haklarında açılan kamu davasından ihale tarihi (02.02.2010) itibariyle haberdar olmadıkları gibi, tebligat ulaştıktan sonra ivedilikle mevcut durumu idareye bildirdikleri anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, incelenen ihalenin 02.02.2010 tarihinde gerçekleştirildiği ve bu tarih itibariyle B…. Ltd. Şti. ortakları hakkında açılan kamu davasının şirket yetkililerince ve/veya ortaklarınca bilindiği halde ihaleye teklif verdikleri hususu tespit edilmeden, 4734 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin (e) bendi kapsamında değerlendirilerek 58’inci madde hükümlerinin uygulanmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

² ² ²

KONU: Haklarında kamu davası açılan kişiler, hakkında yerel mahkemelerce karar verilip sonuçlanması halinde, ihaleye katılabilirler mi?

Karar Tarihi: 24.10.2011

Karar No. 2011/UH.II-3515.1

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

M… Eğitim Müdürlüğü tarafından 08.09.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Taşıma Kapsamındaki Öğrencilere Öğle Yemeği (Soğuk Kumanya) Hazırlanması ve Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak S… Ltd. Şti.’nin 30.09.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda özetle;

“İhale üzerinde bırakılan D… San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin müdürleri olan H.D. ve E.D.hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan dolayı devam eden kamu davası olduğu, söz konusu kişilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olması nedeniyle D… Ltd. Şti.’nin de ihale dışı bırakılması gerektiği” İddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

02.09.2009 tarih ve 73.. sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgiler incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan istekli olan D… Ltd. Şti.’nin % 50’sinin E.D.’ye, % 28,57’sinin Ş.D.’ye, % 21,42’sinin H.D.’ye ait olduğu,

Anılan şirketin ortakları arasında yer alan H.D.ve E.D. hakkında Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nde ihaley fesat karıştırmak suçundan kamu davası açıldığı, anılan mahkemenin 10.12.2009 tarih ve … sayılı kararının temyiz edildiği ve temyiz incelemesinin henüz sonuçlandırılmadığı,

Kamu İhale Kurumu’nun yasaklılık veri tabanından yapılan sorgulama sonucunda ise H.D. ve E.D. hakkında açılan kamu davası nedeniyle 24.11.2008 tarihinden itibaren “yargılamanın sonuna kadar yasaklama kararının bulunduğu,

D… San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ilişkin yapılan yasaklılık sorgulaması sonucunda ise anılan şirketin yasaklılık kaydının bulunmadığı,

Mevzuat hükümleri gereğince, haklarında yasaklama kararı verilen gerçek kişilerin bir sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip ortağı olmaları halinde, bahse konu kişilerin ortağı olduğu sermaye şirketi hakkında da yasaklama kararı verilmesi gerekmediği,

İncelemeye konu ihalede D… Ltd. Şti. adına teklif mektubunu imzalayan ortak olan E.D. hakkında Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nin … sayılı dosyasında açılan kamu davasında, mahkemenin 10.12.2009 tarihli kararı ile “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” karar verildiği ve kesinleşme şerhi tarihinin 20.05.2010 olduğu, dolayısıyla anılan kişi hakkında açılan kamu davasının sonuçlandığı,

Yukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde, D… Ltd. Şti.’nin yasaklı ortağı olan H.D.’nin şirketin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı olmadığı, diğer ortak E.D. hakkında açılan kamu davasının ise sonuçlandığı, dolayısıyla anılan kişinin yasaklı sayılamayacağı görüldüğünden, 4734 sayılı Kanunun 58’inci maddesi çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan istekli olan D… Ltd. Şti. hakkında yasaklama kararı verilmesine ve anılan şirketin ihale dışı bırakılmasına gerek bulunmamaktadır.

² ² ²

KONU: Haklarında açılan kamu davası sonucu ceza mahkemesince karar verilerek haklarındaki ceza davası Yargıtay aşamasında olan istekliler ihalelere katılabilirler mi?

(İstekli lehine verilen karar)

 

Karar Tarihi: 04.10.2010

Karar No. 2010/UH.III-2959

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

B…İdaresi tarafından 09.08.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “…Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak S… Ltd. Şti. – K…Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 21.09.2010 tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle; şikâyet başvuruları üzerine idarece alınan 15.09.2010 tarihli karar ile 24.08.2010 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale uhdesinde bırakılan istekli olan D… Ltd. Şti. teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine karar verildiği, ihalenin iptali kararı kamu ihale mevzuatına uygun olmadığından ihalenin iptali kararının iptal edilerek ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen firmaları üzerine bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

İhale işlem dosyası incelendiğinde; 24.08.2010 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin D… Ltd. Şti. uhdesinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise başvuru sahibi S… Ltd. Şti.-K… Ltd. Şti. Ortak Girişiminin belirlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğu iddiası ile 06.09.2010 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu üzerine, idarece alınan 15.09.2010 tarihli karar ile D… Ltd. Şti’nin ortaklarından E…D… ve H…D...hakkında Karabük Ağır Ceza Mahkemesince kamu davası açıldığı, davanın Yargıtay aşamasında olduğu, hakkında kamu davası açılmış bulunan şirket ve ortaklarının doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılmaları mümkün bulunmadığı halde, ihaleye katılmaları sebebiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11, 17, ve 59’uncu maddeleri ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 28.1.9.2 maddesine aykırı davrandığından bahisle, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına, geçici teminatlarının gelir kaydedilmesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11’inci maddesine göre ihalenin iptal edilmesine karar verildiğinin anlaşıldığı,

Netice itibariyle D… Ltd. Şti.’nin ortakları E...D...ve H…D... hakkında verilen mahkeme kararının bu kişiler yönünden kesinleştiği, dolayısıyla yargılamanın sona erdiği ve gerek söz konusu şahıslar gerekse de başvuru sahibi şirket hakkında verilmiş bir yasaklılık kararı bulunmadığı görüldüğünden, anılan isteklinin ihalelere katılmasında hukuki bir engel bulunmadığı,

Başvuru sahibi D… Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kanunun 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde hakkında herhangi bir yasaklılık durumu bulunmadığı anlaşıldığından, idarece tesis edilen söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi işleminin yerinde olmadığı,

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda idarenin iptal işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline karar verilmesi ve D... Ltd. Şti.’nin geçici teminatının gelir kaydedilmemesi gerektiğine karar verilmiştir.

² ² ²

KONU: Hakkında açılan davalardan yerel mahkemede beraat eden fakat Yargıtay’da temyiz aşamasında olan isteklilerin, ihalelere katılması mümkün mü?

(İstekli aleyhine verilen karar)

Karar Tarihi: 22.10.2012

Karar No.   2012/UH.I-4052

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

E… Müdürlüğü tarafından 10.08.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Devlet Parasız Yatılı Öğrencilerin Malzeme Hariç, Temizlik Hizmet Alımı İşi (İşçi Çalıştırma)” ihalesine ilişkin olarak S.K.’nın 29.08.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda özetle;

“Bahse konu ihalede ihalenin K… Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, idarece yapılan yasaklılık sorgulamasında yasaklı bulunduklarından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, yasaklı olmadıkları halde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı, haklarında Giresun Ağır Ceza Mahkemesinde açılmış 2011/171, 2011/160, 2011/153 ve 2011/146 Dosya Numaralı dört adet dava bulunduğu, ancak bu davalardan beraat ettikleri, kararların Yargıtay’da temyiz aşamasında olduğu, mevzuata aykırılık teşkil eden bu hususun düzeltilerek ihale işlemlerinin yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği” iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

İhale komisyonunun 14.08.2012 tarihli kararı ile ihaleye teklif veren beş isteklinin belgelerinin uygun bulunduğu ve bütün teklif fiyatlarının aynı olduğu, bu nedenle ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatının belirlenmesi için isteklilerden tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgelerinin istenildiği, A.A. hariç isteklilerin idarece verilen süre içerisinde iş deneyim belgelerini sunduğu, iş deneyim belgeleri ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin S.K., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin ise K….Ltd. Şti. & S.C. İş Ortaklığı olduğu, ancak anılan istekliler için yapılan yasaklılık teyidi sorgulamasında S.K.’nın yasaklı olması nedeniyle ihalenin K… Ltd. Şti. & S.C. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı ve anılan kararın 14.08.2012 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı görülmüştür.

 19.07.2011 tarihli ve 2011/2571 Soruşturma No.lu, 06.07.2011 tarihli ve 2011/2421 Soruşturma No.lu, 23.06.2011 tarihli ve 2011/2371 Soruşturma No.lu ve 17.06.2011 tarihli ve 2011/2351 Soruşturma No.lu iddianamelerden, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının iddianameleri ile Giresun ilinde yapılan çeşitli ihalelerde şüpheli S.K. ile diğer şüphelilerin ihaleye fesat karıştırmak suçunu işledikleri gerekçesiyle Giresun Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı ve anılan şahsın bu davalardan haberdar edildiğine dair tebligatların yapıldığı, Giresun Ağır Ceza Mahkemesinin kararları neticesinde S.K.’nın üzerine atılı suçu işlediğine dair cezalandırılması için yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ve bu nedenle suçu işlediği sabit görülmediğinden beraatine karar verildiği anlaşılmıştır.

Ayrıca Kurumumuz yasaklılık sorgulama ekranında S.K. ile ilgili olarak yapılan “Yasaklılık Detay Bilgileri” nden; S.K.’ya ilişkin Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dört farklı kamu davası açıldığı, ihalelere katılmaktan yasaklandığı ve anılan şahsın yargılama sonuna kadar yasaklılığının devam ettiği görülmüştür.

Anılan düzenlemelerden, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı haklarında kamu davası açılanların yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacağı, ayrıca bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketlerinin de yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacağı, ihalelere katılamayacak olan ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki durumun dikkate alınacağı, bu nedenle, bu Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı kamu davası açıldığı tarihte Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılanlar arasında yer alan gerçek ve tüzel kişilerin bu durumlarında daha sonra bir değişiklik olsa bile yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmalarının mümkün bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan açıklamalar ve tespitler neticesinde; başvuru sahibi S.K. hakkında Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının 19.07.2011 tarihli ve 2011/2571 Soruşturma No.lu, 06.07.2011 tarihli ve 2011/2421 Soruşturma No.lu, 23.06.2011 tarihli ve 2011/2371 Soruşturma No.lu ve 17.06.2011 tarihli ve 2011/2351 Soruşturma No.lu iddianameleri ile Giresun Ağır Ceza Mahkemesinde ihaleye fesat karıştırmak suçundan kamu davası açıldığı, anılan şahsın bu davalardan haberdar edilmesine ilişkin tebligatların yapıldığı, anılan Mahkemenin kararları neticesinde S.K.’nın üzerine atılı suçu işlediğine dair cezalandırılması için yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ve bu nedenle suçu işlediği sabit görülmediğinden beraatine karar verildiği görülmüştür. S.K. ile ilgili olarak açılan davaların Yargıtay’da temyize gitmiş olması ve henüz sonuçlanmadığı anlaşıldığından anılan şahsın yargılama sonuna kadar ihalelere katılmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla; başvuru sahibinin hakkında açılan davalar nedeniyle yargılama işleminin devam ettiği ve ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu anlaşıldığından idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde olup, iddiaları uygun bulunmamıştır.

S.K.’nın ihale tarihi itibariyle hakkında açılmış kamu davası olduğu ve yargılamanın devam ettiği, buna rağmen ihaleye katıldığı hususu göz önüne alındığında anılan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve hakkında 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi uyarınca işlem yapılması gerekmekte olup, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasından idarece bu konuda bir işlem tesis edilip edilmediğine ilişkin bir bilgi ve/veya belgeye rastlanılmadığından, anılan hususun idareye bildirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

² ² ²

 

 

KONU: İstekli güncel olmayan belgeleri ihalede sunarsa, idare bu belgeler üzerinden ihaleyi sonuçlandırmak zorunda mıdır? Yasaklandığı tarihten sonra hisselerini devreden şahıs, azınlık hissesine sahip olduğu şirket adına ihalelere girebilir mi?

Karar Tarihi: 30.07.2007

Karar No. 2007/UM.Z-2568

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

… Bölge Başkanlığı’nca 14.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “6 Kalem Yeni Tip Rüzgar Ceketi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Y. Tekstil Mensucat Fabrikası A.Ş.’nin 15.06.2007 tarih ve …. sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuştur.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; … Bölge Başkanlığınca 14.05.2007 tarihinde gerçekleştirilen “6 Kalem Yeni Tip Rüzgar Ceketi Alımı” ihalesinde firmalarının üç kalem (2, 3 ve 4’üncü kalemler) için ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdiği, ancak Şirketin % 25 hisseye sahip ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan M.K.’nin 31.03.2007 tarihinden itibaren ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun tespit edilmesi üzerine firmalarının ihale dışı bırakıldığı ve geçici teminatlarının irat kaydedildiği,

Hakkında yasaklama kararı bulunan M. K.’nin Şirkette % 50’den fazla hissesi bulunmadığı ve ihaleden önce 08.05.2007 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği ve aynı tarihte istifasının kabul edilmiş bulunduğu, M. K. ihaleye teklif veren şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmadığından ihaleye teklif veren isteklinin 4734 sayılı Kanunun 58’inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar arasında bulunmadığı,

Öte yandan, idarenin kararına gerekçe olarak gösterilen Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XV numaralı maddesinin H fıkrasının 4734 sayılı Kanunun 58’inci maddesine aykırı olduğu, Kanun hükmünün Tebliğ hükmü ile genişletilemeyeceği, bunun suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırılık teşkil ettiği,

İdarenin firmaları hakkındaki işleminin hukuka uygun olmadığı, teklifinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı ve geçici teminatın irat kaydedilemeyeceği iddia edilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

Y…. A.Ş., İdarenin 14.05.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihalesine istekli olarak katılmış ancak Şirketin % 25 hisse ile ortağı ve İdare Meclisi Reisi olan M.K.’nin 31.03.2007 tarihinden itibaren ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun idarece tespit edilmesi üzerine ihalede değerlendirme dışı bırakılarak teklif ettiği bedelin % 3’ü tutarındaki geçici teminatı irat kaydedilmiş ve ilgililerin ihalelere katılmaktan yasaklanması için işlem tesis edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile; 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlar gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm gereğince; inceleme konusu dosyada adı geçen ve 31.03.2007 tarihinden itibaren ihalelere katılmaktan yasaklı olan M. K. yasaklılığı devam ettiği sürece doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendisi veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamaz. Dolayısıyla, adı geçen şahsın bir Anonim Şirketin İdare Meclisi Reisi sıfatıyla ihalelere katılması mümkün veya diğer bir şekilde ifade edilecek olursa; bir Anonim Şirketin yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif vermesi mümkün değildir.

Ancak, Y… A.Ş. temsilcilerince 14.05.2007 tarihli ihaleden bir gün sonra … Üçüncü Noterliği vasıtasıyla idareye verilen dilekçede M.K’nin 08.05.2007 tarihinden itibaren anılan şirketin yönetim kurulundan ayrıldığı belirtilmektedir. Bu durumu tevsik edici mahiyetteki belgelerin de … Üçüncü Noterliğince düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Noterlikçe düzenlenen belgeler dikkate alındığında, adı geçen şahsın ihale tarihinde Y… A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi olmadığı, anılan şirkette %’50’den az hissesi bulunduğu, dolayısıyla ihale tarihi itibarıyla anılan şirketin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda firmanın yasaklılar kapsamında değerlendirilmesinden hareketle geçici teminatının irat kaydedilmesi ve ilgililer hakkında yasaklılık işlemleri tesis edilmesi yönündeki işlemler hukuki dayanaktan yoksun kalmaktadır.

Diğer taraftan, inceleme konusu ihalenin İdari Şartnamesinin 7’nci maddesinde ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri belirtilmiş olup bu kapsamda 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 ve 34’üncü maddeleri gereği olarak;

Şartnamenin 7.1.c maddesinde; isteklilerin tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklif kapsamında idareye sunulacağı belirtilmiştir.

Ancak, Y… A.Ş. temsilcilerince ihale tarihinde idareye sunulan teklif zarfında bulunan bilgi ve belgelerde M. K. Şirketin İdare Meclisi Reisi olarak görülmektedir.

Bu durumda, ihale dokümanında açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, anilân istekli tarafından ihale tarihinde idareye sunulan bilgi ve belgeler Şirketin son durumunu, dolayısıyla gerçeği göstermemektedir. Buna göre, anılan istekli ihaleye katılım belgelerini ihale dokümanında belirtilen şekle uygun olarak idareye sunmamıştır.

4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ve idarece düzenlenen ihale dokümanı uyarınca, teklif zarfında sunulan/sunulması gereken bilgi ve belgelerin değiştirilmesi, sonradan tamamlanması mümkün bulunmamaktadır. Netice itibarıyla, anılan isteklinin ihalede değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

² ² ²

KONU: Aynı ihalede birden fazla teklif verme sebebiyle yasaklanma işlemi ile ilgili karar özeti

Karar Tarihi: 11.10.2010

Karar No. 2010/UY.III-3116

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

İ… Başmüdürlüğü tarafından 05.08.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “…Tadilatı İşi” ihalesine ilişkin olarak B… Ltd. Şti.’nin 08.09.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, itirazen şikâyet başvurusunda özetle; başvuruya konu ihalede, vermiş oldukları teklifin idarece, ihaleye birden fazla teklif verme fiili gerçekleştiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve haklarında Kamu İhale Kanunun 58’inci maddesinin uygulanacağına yönelik bildirim yapıldığı, oysa 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda aynı ortakları olan, aynı müdürleri olan firmaların aynı ihaleye giremeyeceği gibi bir sınırlama olmadığı, idarenin Kanun maddesine yorum katarak kanaat kullandığı, ancak somut olayda iki firmanın birbirinden bağımsız firmalar oldukları ve her iki firmanın ciroları, iştigal konuları, personellerinin farklı olduğu, ayrıca her iki firmanın birbirinin alternatif teklif olmasını sağlayacak hiçbir fiili gerçekleştirmediği, kamuyu zarara uğratacak bir sonucun ortaya çıkmadığı, üstelik teklif fiyatlarının yüksek olduğu ve her iki firma içinde ihalenin üzerlerine bırakılma ihtimalinin bulunmadığı, bu durumda idare tarafından Kamu İhale Kanunun 58’inci maddesini uygulamasının tamamen kanaate dayandığı ve bu işlemin iptal edilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

İhaleye, 11 isteklinin katıldığı, ihale komisyonu tarafından bir isteklinin teklif, geçici teminat mektubunun süresinin yetersiz olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, B… Ltd. Şti. ve օ Ltd. Şti.’ne ait tekliflerin, 4734 sayılı Kanunun 17 inci maddesinin d bendine göre “birden fazla teklif vermek” fiilini gerçekleştirdikleri anlaşıldığından değerlendirme dışı bırakılmalarına ve anılan Kanunun 58’inci maddesi gereğince işlem yapılmasına karar verildiği, teklif fiyatları, 112.745,20 TL olarak belirlenen sınır değerin altında kalan dört isteklinin teklifine ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına karar verildiği, hiçbir isteklinin açıklama sunmadığı ve sınır değerin üstündeki ilk teklif üzerine ihalenin bırakıldığı görülmüştür.

İ… Ticaret Sicil Memurluğu tarafından düzenlenen 12.05.2010 tarihli Sicil Tasdiknamesinde temsilci olarak N.Y.’nin belirtildiği, İ. 10’uncu Noterliğince düzenlenen 04/05/2004 tarihli imza sirkülerinin N.B.’ye ait olduğu, օ Ltd. Şti.’ne ait teklif dosyasındaki imza sirkülerindeki anne ve baba adı, doğum yeri ve doğum tarihinin aynı olduğu, imza sirküsündeki soyadın evlenmeden önceki soyadı olduğu, teklif kapsamındaki, teklif mektubu ve diğer belgelerin N.B. tarafından imzalandığı görülmüştür.

Yukarıda belirtilen kimlik bilgilerine göre օ Ltd. Şti.’nin teklif mektubunu şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi olarak imzalayan N.Y. ile B… Ltd. Şti’nin teklif mektubunu şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi olarak imzalayan N.B.’nin aynı kişi olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla, N.B./Y.’nin ihaleye teklif veren iki firmada da şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, her iki tekliften, ihale dokümanını idareden alan kişinin aynı kişi olduğu, şirket adreslerinin, aynı caddede ancak kapı numaralarının farklı olduğu görülmüştür.

Bu konuda yapılan değerlendirme ve bunun sonucunda ilgililer hakkında Kamu İhale Kanunun 17’nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunmaya ilişkin müeyyidelerin uygulanmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

² ² ²

KONU: İsteklilerce idareye sunulan ve başka kişiler veya kurumlarca düzenlenen belgelerin doğruluğundan sorumlu mudur? Başkası tarafından düzenlenen belge sahte olduğu anlaşılırsa, ne tür işlem gerçekleşir?

Karar Tarihi: 27.09.2010

Karar No. 2010/UM.II-2939

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

…Başkanlığı tarafından… tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Gıda Maddesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak G.. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda özetle; “İhale dosyasında ihale için gerekli evraklar arasında gösterilen TSE uygunluk belgesinin şartnamede düzenlenen tek yeterlik belgesi olmadığı, değerlendirme dışı bırakılmalarına gerekçe gösterilen TSE uygunluk belgesinin E. S. Gıda ürünleri şirketine ait olduğu, söz konusu belgenin gerçek olmadığına dair hiçbir bilgilerinin bulunmadığı, ancak teklif ettikleri malzemenin kalite standartlarına uygun olduğu ve bu durumu belgeleyen deney raporlarının bulunduğu, söz konusu belgenin dikkate alınarak işlem tesis edilmesi gerektiği “ iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

E. S. Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 02.08.2010 tarihli yetki belgesi ile başvuru sahibini firmaları adına ihale için gerekli tüm belgeleri kullanma ve bütün ürünlerini pazarlama ve satmaya yetki verildiği, idari şartnamenin 7.5.4’üncü maddesinde istenilen belge olarak belirtilen TSE uygunluk belgesi olarak 12.12.2003 tarihinde düzenlenmiş ve 35.14.01/1128 belge numaralı “E…” markalı asetik asitli karışık turşu için TSE uygunluk belgesi sunduğu, söz konusu belgenin 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait vizelerin damgalarının belge üzerinde bulunduğu görülmüştür.

İdare tarafından şikâyet başvurusu üzerinde Gebze TSE Ürün Belgelendirme Müdürlüğüne başvuru sahibinin sunduğu TSE Uygunluk Belgesinin geçerlik durumu hakkında bilgi talep edildiği görülmüştür.

Türk Standartları Enstitüsünün 24.08.2010 tarihli yazısında özetle; “E. S. Gıda Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının “E…” markalı TS 11112/Eylül 1993 konulu belgesi 12 Ağustos 2005 tarihinde iptal edilerek fesih olduğu, bahse konu firmanın alım ihalesine sunmuş olduğu TSE belgesi fotokopisi geçersiz olduğu, konu ile ilgili olarak Hukuk Müşavirliğimizce gerekli işlem başlatılacağı...” ifadesine yer verilmiştir.

Bu yazı üzerine İdare, 31.08.2010 tarihli kararı ile; İhale komisyonu 11.08.2010 tarihinde 379 numaralı karar numarası ile alınan ihale komisyon kararının iptaline, G… Ltd. Şti.’nin ihale dışı bırakılmasına ve hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama işlemi başlatılmasına karar verilmiştir.

Başvuru konusu ihalede şikâyet başvurusu üzerinde idare tarafından başvuru sahibinin ihaleye sunduğu TSE Uygunluk belgesinin geçerli bir belge olmadığının ve belge üzerindeki bilgilerin idareye yanıltacak şekilde düzenlendiğinin tespit edildiği anlaşılmıştır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesi gereği idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmiş bir belgenin sunulmaması veya sunulan belgenin geçerli olmadığının idare tarafından tespiti durumunda söz konusu belgenin tamamlatılması mümkün değildir. Başvuru sahibi tarafından yalnızca TSE Uygunluk belgesinin sunulduğu anlaşıldığından, idarenin söz konusu belge üzerinde inceleme yaparak ihaleyi sonuçlandırmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Kamu İhale Kanunun 17’nci maddesinin (c) bendinde sahte belge kullanmak yasak fiil ve davranış olarak hüküm altına alınmış ve yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında anılan Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanacağı düzenlenmiştir.

İdare tarafından başvuru sahibinin ihaleye sunduğu TSE Uygunluk belgesinin sahte bir belge olduğu tespit edildiğinden söz konusu Kanun hükmü uyarınca işlem tesis edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

² ² ²

KONU: Aynı adreste bulunan ve aynı telefon numaralarını kullanan iki ayrı firma ihaleye teklif verdiğinde yasaklama kararı verilmeli midir?

Karar Tarihi: 04.07.2011

Karar No. 2011/UY.III-2239

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

A… İşleri Müdürlüğü tarafından 29.04.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Pazar Yeri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak K… Ltd. Şti.’nin 06.06.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda özetle;

“Tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması, geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi ve firmalarının ihalelere katılmaktan yasaklanması için işlem başlatılması işlemlerine dayanak olarak gösterilen gerekçelerin yerinde olmadığı, başka bir istekli ile aynı adreste faaliyet göstermeleri ve telefon ile faks numaralarının aynı olmasının 4734 sayılı Kanunun 17 inci maddesinin (d) bendi hükmüne göre değerlendirilmelerine dayanak teşkil etmediği iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

29.04.2011 tarihinde yapılan ihaleye 12 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibi K… Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin ise, sunulan geçici teminat mektubunda 28.04.2011 olarak belirlenen geçerlik süresinin idari şartnamenin 26.3’üncü maddesinde belirtilen “26.08.2011 tarihinden önce olmamak üzere” koşulunu sağlamadığı, ayrıca başvuru sahibi ile E.G. tarafından sunulan teklif mektuplarındaki işyeri adresi, telefon numarası ve faks numarasının aynı olması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 17’nci maddesi anlamında ihaleye dolaylı teklif vererek ihale kararını etkileyici davranışta bulunulduğu gerekçeleriyle E.G.R. ile birlikte değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu ihale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanmadığı ve 06.05.2011 tarihli işlemi ile “ihale edilen işin geçerli en düşük tekliften daha aşağı yaptırılabileceği düşünüldüğü” gerekçesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ihalenin iptal edildiği,

Daha sonra idarenin 06.05.2011 tarih ve 116-2327 sayılı işlemi ile K… Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile E.G.’nin geçici teminatlarının gelir kaydedildiği, söz konusu istekliler hakkında 4734 sayılı Kanunun 59’uncu maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama işlemi tesis edilmesi hususunda İçişleri Bakanlığı’na 06.05.2011 tarih ve 115-2… sayılı bildirimde bulunulduğu ve aynı tarihte Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, İçişleri Bakanlığı’nın 03.06.2011 tarih ve 13… sayılı yazısında ise, ihaleye katılan iki isteklinin adres ve telefonlarının aynı olması 4734 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin (d) bendinde belirtilen yasak fiil ve davranış olarak sayılamayacağı gerekçesiyle söz konusu istekliler hakkında yasaklama işleminin tesis edilmediği anlaşılmıştır.

Bu durumda, her iki isteklinin ticari faaliyet gösterdiği adresler ile telefon ve faks numaralarının aynı olması, ayrıca her iki istekli tarafından sunulan geçici teminat mektuplarının aynı tarihte, aynı banka şubesinden ve peşpeşe alınmış olduğu tespitleri birlikte değerlendirildiğinde, her iki teklifin de aynı merkezde hazırlandığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 17 maddesinin (b) ve (d) bendi hükmüne aykırı şekilde ihaleye dolaylı teklif veren ve ihale kararını etkileyici davranışta bulunan K… Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ile E.G.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak, aynı Kanunun 58’inci maddesi uyarınca yasaklama işlemi tesis edilmesi gerektiği, bu itibarla idare tarafından söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve haklarında yasaklama işlemi başlatılmasını teminen İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

² ² ²

KONU: Bir ihaleye aynı adreste kurulu baba ve oğla ait iki şirketin teklif vermesi yasaklama ve geçici teminatın gelir kaydedilmesini gerektirir mi?

Karar Tarihi: 12.12.2011

Karar No. 2011/UH.II-4165

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

E… Başkanlığı tarafından 10.10.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2011-2012 Yıllarında Çalıştırılmak Üzere Personel Alımı (Konkasör ve Beton Santrali)” ihalesine ilişkin olarak E… Ticaret Ltd. Şti.’nin 18.11.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda özetle;

“İhaleye katılan B… Tur. Ltd. Şti. ile şirketlerinin teklif mektuplarındaki imzaların benzer olduğu, aynı gün ve birbirini izleyen referans numaraları ile verilmiş olduğu, adreslerin aynı olduğu, her iki şirket yetkililerinin baba oğul olduğu, telefon numaralarının birbirini takip eden numaralar olduğu, bu nedenle şirketlerinin Türk Ceza Kanununun “İhaleye fesat Karıştırma” başlıklı 235 inci maddesine göre suç işlediği, ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17’nci maddesinin (d) bendine aykırı davrandığına karar verilerek şirketlerinin ihale dışı bırakılmasına, geçici teminat mektubuna el konulması ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58’inci maddesine göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanma işlemi yapılmasına karar verildiği, oysa ki, birbirinden farklı iki tüzel kişiliğin aynı ihaleye girdikleri gerekçesiyle, ihale dışı bırakılması, yasaklanması ve teminatlarına el konulmasının hukuken uygun olmadığı” iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

İhale komisyonu tarafından B… Tur. Ltd. Şti. ve E… Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifleri ile birlikte sunmuş olduğu belgelerin incelenmesi sonucunda; anılan şirketlerin aynı adreslerde ikamet eden firmalar olduğu, firma sahiplerinin imza sirkülerinde yer alan nüfus bilgilerinden baba ve oğul olduklarının anlaşıldığı, ayrıca T.C. … Bank A.Ş. tarafından düzenlenen ve aynı şubeden aynı tarihte alınan geçici teminat mektuplarının 0..975 – 0..976 numarası ile birbirini takip eden sayıyla alındığı, birim fiyat teklif mektuplarının aynı kalemle ve aynı kişi tarafından doldurulduğu ve imzalandığı tespit edildiğinden, Türk Ceza Kanununun “İhaleye Fesat Karıştırma” başlıklı 235 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan; “İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyat etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları” hükmü ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinin (d) bendinde yer alan; “Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek” hükümleri uyarınca, anılan istekliler hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İsteklilerin ceza ve sorumluluğu” başlıklı 58’inci maddesine göre işlem tesis edilerek geçici teminatlarının gelir kaydedilmesine karar verildiği,

B… Tur. Ltd. Şti.’nin;

Tebligat adresinin; … No:37/20 ANTALYA

(Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş “Oda Sicil Kayıt Sureti” ve “Faaliyet Belgesi” ile Ticaret Sicil Gazetesinde aynı adresler yer almaktadır)

Telefon numarasının; 0242 334 35 94,

Geçici teminat mektubunun; … Bank T.A.Ş. Antalya Akdeniz şubesinden 07.10.2011 tarihinde 0..976 sayı numarası ile alındığı,

E… Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin;

Tebligat adresinin; ….. No:35/1 ANTALYA

(Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş “Oda Sicil Kayıt Sureti” ve “Faaliyet Belgesi” ile Ticaret Sicil Gazetesinde … No:1/1 ANTALYA adresi yer almaktadır),

Telefon numarasının; 0242 334 35 93 olduğunun anlaşıldığı;

Her iki isteklinin birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvellerdeki rakam ve yazı karakterlerinin bire bir aynı olduğu, her iki isteklinin imza sirkülerinde yer alan nüfus bilgilerinden firma sahiplerinin baba ve oğul olduklarının anlaşıldığı, her iki istekli tarafından sunulan geçici teminat mektuplarının aynı tarihte, aynı banka şubesinden ve peş peşe alınmış olduğu tespitleri birlikte değerlendirildiğinde, 4734 sayılı Kanunun 17 maddesinin (d) bendi hükmüne aykırı şekilde ihaleye dolaylı teklif veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak, aynı Kanunun 58’inci maddesi uyarınca yasaklama işlemi tesis edilmesi gerektiği, bu itibarla, idare tarafından söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve haklarında yasaklama işlemi başlatılmasını teminen İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve Kanunun 17’nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendileri veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermedikleri beyan edilmek suretiyle taahhütte bulunulmuştur. Ancak buna rağmen Kanun hükmü gereğince teklif mektubu ile gerçeğe aykırı taahhütte bulunulduğundan anılan isteklilerin geçici teminat mektubunun da irat kaydedilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

² ² ²

KONU: Şirkette %20 eşit hisseye sahip 5 ortağın 4’ünün kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmaları, yarısından fazla hisseye sahip olmalarından dolayı şirketin ihalede yasaklanmasını gerektirir mi?

Karar Tarihi: 20.02.2012

Karar No. 2012/UH.II-1000

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

A… İl Müdürlüğü tarafından 22.12.2011 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (f) bendine göre yapılan “…Mamul Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak R.Y.’nin 05.01.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda özetle;

“İhale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklılık sorgulamasının EKAP üzerinden yapıldığı, idarece cumhuriyet savcılıkları nezdinde yasaklılık sorgulamasının yapılmadığı, anılan isteklinin ihaleye fesat karıştırma suçundan Y… Ağır Ceza Mahkemesinde halen yargılanmakta olduğu, bu nedenle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği” iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan incelemede;

İhale üzerinde kalan istekli B… Ltd. Şti.’nin ortakları hakkında ilk kamu davasının açıldığı tarih olan 31.07.2009 tarihinden itibaren yargılama sonuna kadar, %20 eşit hisseye sahip 5 ortağın 4’ü olan S.A., H.K., İ.B., Ö.B.’nin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı oldukları görülmüştür.

İncelemeye konu ihaleye teklif veren ve ihale üzerinde bırakılan B… Ltd. Şti.’nin ortakları arasında bulunan S.A., H.K., İ.B., Ö.B.’nin hakkında ihale tarihi itibariyle yasaklama kararının bulunduğu ve anılan kişilerin söz konusu şirketteki hisse oranları toplamının şirket sermayesinin yarısından fazlasına tekabül ettiği belirlenmiştir. Bu çerçevede, söz konusu durumun 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu çerçevede, incelemeye konu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi ve anılan istekli hakkında yasaklama kararı verilmesi gerekmektedir.

² ² ²

 

KONU: Şirketin yarıdan fazla hissesine sahip kişinin kamu davasından yargılanması esnasında hisse devri yapması halinde şirket yasaklanır mı?

Karar Tarihi: 14.11.2011

Karar No. 2011/UH.III-3743

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

… Okulları tarafından 19.07.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2897 Öğrencinin 14 Taşıma Merkezine 180 İş Günü 213 Araç ile Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak Ş… Ltd. Şti. vekili Av. A.İ.’nin 25.08.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda özetle;

İhale üzerinde bırakılan D… Ltd. Şti.’nin eski ortağı ve yetkilisi C.D.n hakkında çıkar amaçlı suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma ile ilgili kamu davası açıldığı, aynı zamanda anılan kişi hakkında sahte belge kullanarak ihalelere katılmakla ilgili soruşturma başlatıldığı, C.D.’na ait hisselerin idareleri yanıltmak amacıyla 13.07.2011 tarihinde devir edildiği, anılan kişi hakkında yargılama sürerken D… Ltd. Şti.’ deki hisselerini devir etmesinin ihalelere katılamayacağı sonucunu değiştiremeyeceği iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

Başvuruya konu ihalenin “2897 Öğrencinin 14 Taşıma Merkezine 180 İş Günü 213 Araç ile Taşıma İşi” işi olduğu, götürü bedel teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 9 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunun 01.08.2011 tarihli komisyon kararından ihaleye teklif veren tüm isteklilerin belgelerinin eksiksiz olduğu, ihalenin D… Taş. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, Z.A.’nın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Söz konusu firmaya ait Ticaret Sicil Gazete suretleri incelendiğinde; 05.10.2004 tarih ve 27… sayılı ortaklar kurulu kararıyla hazırlanan tadil sözleşmesinin tescil ve ilanına ilişkin 13.10.2004 tarih ve 61.. sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden şirketin 250.000.000.000 TL olan sermayesinin 150.000.000.000 TL’lik kısmının C.D.’ye ait olduğu, geriye kalan 100.000.000.000 TL’lik kısmın N.D.’ye ait olduğu, Diyarbakır 4. noterliğinden 08.07.2011 tarih ve … sayılı ortaklar kurulu kararlarının tescil ve ilanına ilişkin 13.07.2011 tarih ve 78.. sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden 150.000 TL hisse tutarı olan C.D.’nin hissesinin tamamını S.D.’ye, 100.000 TL hisse tutarı olan N.D.’nin hissesinin tamamını K.D.’ye devrettiği, ihale tarihi itibariyle şirketin hisse durumunun bu şekilde olduğu,

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 06.05.2008 tarih ve … soruşturma ve … esas sayılı iddianameleri ile Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı, aynı mahkemenin 09.05.2008 tarihli görevsizlik kararı ile dosyanın mahkemelerine gönderildiği, mahkemelerinin 17.06.2008 tarihli görevsizlik kararı vermesi üzerine oluşan görev uyuşmazlığının Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 18.09.2008 tarihli kararı ile dosyanın mahkemeleri tarafından bakılmasına karar verilmesi üzerine esas defterinin … sırasına kaydedildiği, C.D.’nin çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yargılandığı, isnat edilen müsnet suçtan dolayı sanık hakkında tanzim edilen iddianamenin 28.11.2008 tarihli oturumda sanığa okunarak tebliğ edildiği,

Ayrıca C.D.’nin Yasaklılar Listesinde Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından 06.10.2008 tarihinde açılmış kamu davası nedeniyle kaydının bulunduğu,

Yer alan açıklamalar ve tespitler neticesinde şikâyete konu ihale üzerinde bırakılan D… Ltd. Şti.’nin eski ortağı C.D. hakkında 06.05.2008 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 06.05.2008 tarih ve … soruşturma ve … esas sayılı iddianamesi ile çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, suç örgütüne üye olmak, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından kamu davası açıldığı, iddianamenin davanın derdest olduğu, 28.11.2008 tarihli oturumda sanığa okunarak tebliğ edildiği, dava açıldığı tarih itibariyle C.D.’nin D… Ltd. Şti.’nin yarısından fazla hisseye sahip ortağı olduğu anlaşıldığından anılan kişinin ihale tarihinden önce 08.07.2011 tarihli ortaklar kurulu kararı ile hisselerinin tamamını başka bir şahsa devretmiş olsa bile anılan şirketin ihalelere katılmasının mümkün olmadığı,

Sonuç olarak, mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan D… Taş. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve hakkında 4734 sayılı Kanunun 58’inci maddesi uyarınca işlem yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

² ² ²

KONU: İhaleye teklif veren ortak girişim ortaklarından birinin şirketin % 49 hissesine sahip olmasına karşın, hakkında kamu davası açılması, ortak girişimin değerlendirme dışı bırakılmalarına ve teminatlarının gelir kaydedilmesini gerektirir mi?

Karar Tarihi: 15.09.2011

Karar No. 2011/UH.III-3137

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

K…Müdürlüğü tarafından 23.02.2011tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “K… ve B… Rafinerilerinden Bölge Dahilindeki Asfalt Tesislerine Bitümlü Malzeme Nakli” ihalesine ilişkin olarak P… Ltd. Şti. & M.M.P. Ortak Girişiminin 28.07.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda özetle;

“İdarece P… Ltd. Şti. – M.M.P. Ortak Girişiminin ortaklarından M.M.P. hakkında 2010/313 sayılı iddianame ile kamu davası açıldığı gerekçesiyle Ortak Girişimin ihaleden elenmesine ve teminatının gelir kaydedilmesine karar verildiği, ancak ihalede sundukları iş ortaklığı beyannamesine göre Mehmet Muhdi Polat’ın Ortak Girişimdeki payının % 49 olduğu, gerek istikrar kazanmış Kurul kararları gerekse de kamu ihale mevzuatı gereğince ihale hakkında kamu davası açılan bir gerçek kişinin ortağı olduğu sermaye şirketinin de ihalelere katılamaması için şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması gerektiği, diğer taraftan kamu davası açıldığından idarenin bildirimi ile haberdar oldukları, mahkeme tarafından bu yönde bir tebligat yapılmadığı ve özel ortak hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı veya yasaklama kararı bulunmadığı iddiasına yer verilmiştir.”

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

03.03.2011 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin en düşük fiyat teklifi veren istekli olan P… Ltd. Şti.-M.M.P. Ortak Girişimi üzerinde bırakılmasına karar verildiği,

K… San. ve Tic. Ltd. Şti. ve G…San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikâyet başvuruları üzerine idarece 4734 sayılı Kanunun 37’nci maddesine göre tekliflerin tekrar değerlendirildiği, 23.03.2011 tarihli ihale komisyon kararı ile P… Ltd. Şti.-M.M.P. Ortak Girişimi tarafından sunulan teklif mektubunda teklif tutarının belirtildiği rakam ve yazının birbirini tutmadığı ve M.M.P.’nin teklif mektubundaki unvanı ile Ticaret Sicil Gazetesi ve oda kayıt belgesindeki unvanın aynı olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin K… Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,

16.05.2011 tarih ve 2011/UH.III-1649 sayılı Kurul kararı ile P… Ltd. Şti.-M.M.P. Ortak Girişimi ile B… Şti.-D… Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunda düzeltici işlem tesis edilmesine karar verildiği,

Anılan Kurul kararı üzerine 31.05.2011 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin P… Ltd. Şti.-M.M.P. Ortak Girişimi üzerinde bırakılmasına karar verildiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak K… Ltd. Şti.’nin belirlendiği,

31.05.2011 tarihinde ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi Ortak Girişimi ortakları olan P… Ltd. Şti. ve M.M.P. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi K…. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yasaklı olup olmadığına ilişkin teyit alındığı ve teyit sorgu sonuçlarının ihale komisyonu kararına eklendiği, yapılan sorgulamalara ait belgelerde anılan kişilere ait herhangi bir yasaklılık kaydı bulunmadığı bilgisinin yer aldığı,

K… Ltd. Şti. tarafından idareye sunulan 08.06.2011 tarihli şikâyet dilekçesinde M. M. P. hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı hususunun bildirildiği, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 23.06.2011 tarihli yazısı ile sanık M.M.P. ve diğerleri hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 07.04.2010 tarih ve 2010/9980 soruşturma no, 2010/7… esas no ve 2010/… iddianame numarası ile kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma suçundan mahkemeleri nezdinde kamu davası açıldığı, dosyanın derdest olduğu ve duruşmasının 30.09.2011 tarihine bırakıldığı bilgisinin verildiği,

İdarece yukarıda yapılan tespit doğrultusunda 04.07.2011 tarihinde alınan ihale komisyon kararı ile başvuru sahibi P… San. Tic. Ltd. Şti. ve M.M.P. Ortak Girişiminin ihaleden elenmesine ve teminatının gelir kaydedilmesine karar verildiği ve ihalenin K… Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,

Anılan 2010/DK.D-64 sayılı Kurul Kararı uyarınca haklarında kamu davası açılan kişilerin, açılan kamu davasının kendilerine tebliğinden başlayarak yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamamaları gerekmektedir.

İncelemenin sonuçlandırılması amacıyla 11.08.2011 tarih ve 18.. sayılı yazımız ile Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na M.M.P. hakkında kamu davası açıldığı hususunun anılan şahsa tebliğ edilip edilmediği bilgisi sorulmuş, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının 18.08.2011 tarihli yazısında; “… sanığın dosyanın ilk aşamasından (kamu davası açıldıktan sonra) itibaren yakalamalı olarak arandığı, halen yakalamanın infaz edilemediği görülmüş olup, kamu davasının açıldığının sanığa tebliğ edildiğine ilişkin dosyada bilgi bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının 18.08.2011 tarihli yazısı ile M.M.P.’nin kamu davasının açılmasından itibaren yakalamalı olarak arandığı bildirildiğinden, 2010/DK.D-64 sayılı Kurul Kararında yer alan “kamu ihalelerine katılamamanın kamu davasının açılmasının şahsa tebliğinden itibaren başlaması” şeklindeki düzenlemenin, inceleme konusu ihale bakımından uygulanamayacağı, dolayısıyla idarenin P… Şti.-M.M.P. Ortak Girişiminin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatın gelir kaydedilmesi şeklindeki işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu aşamada 4734 sayılı Kanunun 58’inci maddesine göre yasaklama işlemlerinin idarece başlatılması gerektiği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir.

² ² ²

KONU: İsteklinin % 50 hissesinin altında hissesi olan fakat hakkında açılan kamu davası bulunan kişi, ihaleye teklif vermesi halinde ne tür işlem uygulanır?

Karar Tarihi: 18.07.2011

Karar No. 2011/UY.III-2450

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

B… Baştabipliği tarafından 23.05.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak S… İnş. San. Ltd. Şti.’nin 30.06.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, itirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

Şirket ve şirket ortakları hakkında herhangi bir yasaklama kararı bulunmamasına karşın, kesinleşen ihale kararı ile şirket müdürü E.T.’nin 18.03.2007-18.03.2012 tarihleri arasında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olması, şirketleri adına ihaleye katıldığının tespit edilmesi sebebiyle, şirketlerinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesine ve şirket hakkında Kamu İhale Kanununun 58 ve 59’uncu maddeleri doğrultusunda işlem yapılmasına karar verildiği hususlarının bildirildiği, söz konusu işlemin yargı kararlarına ve kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

Hakkında yasaklama kararı bulunan kişinin ancak sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketi hakkında yasaklama kararı verilebileceği, yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği açıklamaları uyarınca şirket ortağı olmayan şirket müdürü hakkında yasaklama kararı bulunması halinde, sermaye şirketinin ihalelere katılmasında hukuki bir engel bulunmadığı, şirket müdürü E.T.’nin 28.04.2010 tarih ve 7… sayılı Türkiye Ticaret Sicili kayıtlarından da görüleceği üzere 8 paya karşılık gelen hissesini Ramazan Y…’a devrettiği ve ihale tarihi olan 23.05.2011 tarihinde şirkette hissesinin kalmadığı iddia edilmektedir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde

Başvuru sahibi S… Ltd. Şti.’ne ilişkin yapılan sorgulamalarda, E.T. hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununa istinaden 18.03.2007 tarihinden 18.03.2012 tarihine kadar 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere verilmiş bulunan bir yasaklılık kaydının yer aldığı görülmüştür. Anılan yasaklama kaydından, 4734 sayılı Kanunun 59’uncu maddesinin ikinci fıkrasında hükme bağlanan “hakkında kamu davası açılmış olması sebebiyle yasaklanma hali” olduğu,

Başvuru sahibinin teklifi ekinde sunduğu belgeler incelendiğinde, teklif mektubu ve ihale evrakının şirket adına E.T.’a tarafından imzalandığı, anılan şahsın imza sirküsüne dayanak teşkil eden 23.05.2005 tarih ve 63.. sayılı Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre 10 yıl süreyle şirket müdürü sıfatıyla şirketi temsile yetkili olduğu, 22.01.2007 tarih ve 6728 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre 200 paya karşılık gelen 8 adet hissesinin bulunduğu, 28.04.2011 tarih ve 75… sayılı Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre 200 paya karşılık gelen 8 adet hissesini R.Y.’ye devrettiği ve şirket ile ortaklık ilişkisinin kalmadığı tespit edilmiştir. Anılan şahsın, hakkında kamu davası açılmış olması sebebiyle verilen yasaklama kararının başlangıç tarihi olan 18.03.2007 tarihi itibariyle, şirketteki hisse oranının % 20 olduğu,

Netice itibariyle, 4734 sayılı Kanunun 11, 17, 58 ve 59’uncu maddesi hükümleri, yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği açıklamaları ve Kamu İhale Kurulunun 24/03/2011 tarih ve 2011/DK.D-43 sayılı düzenleyici idari işlem niteliğindeki kararı uyarınca, ihale tarihi itibariyle hakkında kamu davası açılmış olması sebebine dayalı yasaklama kararı bulunan şirket müdürü E.T.’nin, şirketteki pay oranına bakılmaksızın, şirketi temsilen, şirket adına teklif vererek ihaleye katılması halinde, başvuru sahibi şirketin maddede belirtilen yasağa rağmen ihaleye katılmış olması sebebiyle istekli sıfatını haiz başvuru sahibi şirketin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve şirket hakkında yasaklama kararı verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, idarece bu yönde tesis edilen işlemin kamu ihale mevzuatına uygun olduğu ve başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

² ² ²

KONU: İstekli adına vekaleten teklif veren kişinin yasaklı olması, isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirir mi?

Karar Tarihi: 17.10.2011

Karar No. 2011/UH.I-3429

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

M… Eğitim Müdürlüğü tarafından 08.08.2011 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “…Merkez Okullarına Taşınan Öğrencilere Bir Öğün Öğle Yemeği Alımı” ihalesine ilişkin olarak T… Ltd. Şti.’nin 26.09.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda özetle; “Müvekkil şirketin katılmış olduğu ihalede geçici teminatlarının gelir kaydedildiği ve ihalenin iptal edildiği, ancak idarece verilen ihalenin iptali ve geçici teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin karar ile bu karara karşı yapılan itiraza verilen red kararının ilgili mevzuata ve Danıştay kararlarına aykırı olduğu” iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

08.08.2011 tarihinde pazarlık (21/f) usulü ile yapılan ihaleye idarece 8 isteklinin davet edildiği, 4 isteklinin ihale dokümanı aldığı, ihaleye 2 istekli tarafından teklif verildiği, օ. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubundaki teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbirine uyumsuz olarak yazıldığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, tek geçerli teklif olan başvuru sahibi üzerine ihale kararı alındığı, ancak օ San. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale üzerinde bırakılan istekli adına vekaleten teklif veren R.T. ile ilgili olarak organize suç örgütü üyesi olarak savcı tarafından hazırlanan iddianame ve hazırlanan iddianamenin Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesi ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek hakkında kamu davası yargılamasının başladığı ve halen yargılama sürecinin devam ettiği, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak teminatının gelir kaydedilip hakkında yasaklama işlemlerinin başlatılması yönündeki iddia ile idareye başvurusu üzerine idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilip, ihalenin de iptal edildiği anlaşılmıştır.

İhale komisyonu tarafından alınan 09.08.2011 tarihli ihale komisyon kararı, ekine ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olup olmadığına ilişkin teyit belgesi de eklenmek suretiyle ihale yetkilisi tarafından 10.08.2011 tarihinde onaylanmıştır. Yasaklılık teyit belgesinden ihale üzerinde bırakılan istekli ve aynı zamanda başvuru sahibi olan T… Ltd. Şti.’nin yasaklı olmadığı anlaşılmaktadır.

İhale teklif belgelerinin tamamının, 14.04.2011 tarih 77.. sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli vekaletnamede yer alan ifadelerden şirket müdürü olan Y.Y. tarafından imzalandığı görülmektedir.

Buna karşın, başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında R.T. adına düzenlenmiş bir genel vekaletnamenin bulunduğu ve idarece teklif mektubunda yer alan fiyatın bizzat R.T.’nin el ürünü olduğunun ifade edildiği anlaşılmaktadır.

Bununla birlikte, օ Ltd. Şti.’nin idareye başvurusu üzerine idarece 15.08.2011 tarihli yazı ile Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına bir yazı yazılarak R.T. adına açılmış bir dava olup olmadığının sorulduğu, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığının 15.08.2011 tarihli cevabi yazısında, R.T.’nin 2009/… esas sayılı dava dosyasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma” suçlarından sanık olarak yargılamasının devam edildiği yönünde bir cevabın verildiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, hakkında açılmış bir kamu davası bulunan R.T. tarafından bizzat teklif mektubunun fiyat kısmının doldurulması şeklinde gerçekleştirilen ve başvuru sahibi tarafından da zımnen kabul edilen eylemin, somut ihalede bir tüzelkişi adına ihaleye katılma fiiline sebebiyet vereceği anlaşılmaktadır.

Netice itibariyle, ihale sürecinde başvuru sahibine yönelik idarece tesis edilen idari müeyyide ve işlemlerde mevzuata aykırılık teşkil eden bir yönün bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

² ² ²

KONU: Yanıltıcı belge düzenleyen ve kullanan kişiler için ne tür işlem yapılmalıdır?

Karar Tarihi: 12.09.2011

Karar No. 2011/UY.I-3087

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

… Müdürlüğü tarafından 31.05.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “…İsale Hattı Yenileme İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak NY… Ltd. Şti.’nin 22.08.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda özetle; “ teklifleri kapsamında şirketin yarıdan fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesinin sunulduğu ancak, firmalarının söz konusu belgeyi kullanamayacağı gerekçesiyle tekliflerinin mevzuata aykırı olarak değerlendirme dışı bırakıldığı…” iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu tarafından yapılan incelemede özetle;

Başvuru sahibinin teklifi kapsamında 23.05.2011 tarihinde serbest muhasebeci mali müşavir Demet O. D. tarafından düzenlenerek onaylanan “İş Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi”nin sunulduğu ve belgede uyuşmazlığa konu iş denetleme belgesinin sahibi Nabi A…’ın belgenin düzenleme tarihinden önceki beş yıl boyunca başvuru sahibi NY…Ltd. Şti.’nin yüzdeelliden fazla hissesine sahip olduğunun ifade edildiği görülmüştür. Dolayısı ile yapılan tespitler ışığında, ihaleye katılım aşamasında yanıltıcı bilgi ve belge sunularak ihale sonucunun etkilenmesine yönelik fiillerin fiilinin işlendiği, başvuru sahibi NY… Ltd. Şti.’nin yanıltıcı bilgi ve belge kullanıldığı gerekçesiyle, belgeyi düzenleyen serbest muhasebeci mali müşavir Demet O… D… ise yanıltıcı bilgi ve belge düzenlediği gerekçesiyle ihalelere katılmaktan yasaklanması amacıyla gerekli işlemlerin başlatılması için ihaleyi yapan idareye bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Bu hususa ek olarak, 23.05.2011 tarihinde serbest muhasebeci mali müşavir Demet O… D…. tarafından düzenlenerek onaylanan “İş Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi”nin sunulduğu ve belgede uyuşmazlığa konu iş denetleme belgesinin sahibi Nabi A…’ın belgenin düzenleme tarihinden önceki beş yıl boyunca başvuru sahibi NY… Ltd. Şti.’nin yüzdeelliden fazla hissesine sahip ortağı olduğunun ifade edildiği görülmüş ancak yapılan incelemede, anılan kişinin belgede belirtilen süre boyunca söz konusu şirketin yüzdeelliden fazla hissesine sahip ortağı olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısı ile, gerçeğe aykırı bilgi içeren yanıltıcı bir belgenin kullanılması durumu söz konusu olduğundan, ilgililerin gerçeğe aykırı bilgi içeren belgeyi düzenlerken ve kullanırken sahip oldukları kusurun araştırılması, söz konusu fiilin kaynağının mevzuatın yanlış yorumlanması mı yoksa mevzuat hükümleri kullanılarak haksız avantaj sağlanması amacı mı olduğu hususunun tespiti ile kasten işlenebilecek bir suçun oluşup oluşmadığının ortaya konulabilmesi amacıyla, belgeyi düzenleyen serbest muhasebeci mali müşavir Demet O… D… ve incelemeye konu ihalede kullanan Nabi A… hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasının, aynı zamanda serbest muhasebeci mali müşavir Demet O… D… hakkında TÜRMOB’a bildirimde bulunulmasının gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

² ² ²

KONU: İdarenin daha önceki ihalesinde sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği tespit edilen yüklenici, aynı idarenin ihalesine katılması halinde ne tür işlem tesis edilir?

Karar Tarihi: 04.07.2011

Karar No. 2011/UY.II-2290

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

Dž Belediye Başkanlığı tarafından 08.04.2011tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Cumhuriyet Parkı Düzenlemesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak N.K.Y.’nin 13.06.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda özetle;

“Tekliflerinin aynı idareyle imzaladıkları 29.11.2010 tarihli sözleşme ile yaptıkları işlerin zamanında bitirilememesi ve sözleşmenin 19.04.2011 tarihinde feshedilerek 10.05.2011 tarihinde İçişleri Bakanlığına yasaklama bildirimi yapılması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak söz konusu gerekçenin yerinde olmadığı, sözleşmenin feshinde takip edilen yol ve süreler bir an için doğru olsa bile ihaleye teklif verme tarihlerinin ihale günü olan 08.04.2011 tarihi olduğu, sözleşmenin fesih tarihinin de 19.04.2011 tarihi olduğu, bu sebeple ihaleye katılımlarını engelleyen bir neden olmadığı, ihale kararının geciktirilerek 34 gün sonra 12.05.2011 tarihinde kesinleştirildiği, 10.05.2011 tarihinde de geriye dönük yasaklama kararı alındığı” iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

Dž Belediye Başkanlığı tarafından 08.04.2011 tarihinde ihale edilen şikâyet konusu ihalenin başvuru sahibine gönderilen kesinleşen ihale kararında; 2010/5105.. İKN’li Spor Sahaları Yapım İşi ihalesiyle ilgili olarak firmanın işi süresinde bitirememiş olması ve sözleşme taahhüdünü yerine getirememesinden dolayı idare tarafından 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesine dayanılarak 19.04.2011 tarihinde firmayla sözleşmenin feshedildiği ve kesin teminatlarına el konulduğu, ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne 10.05.2011 tarihinde yasaklama bildirimi yapıldığı, buna göre 4735 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi gereği firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, inceleme konusu ihalenin de ihale kararının 12.05.2011 tarihinde onaylandığı tespit edilmiştir.

Mevzuat hükümlerinden, mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyen yüklenicilerin bu fiil veya davranışlarda bulunduklarının tespit edilmesi halinde, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak ihalelere iştirak ettirilmeyecekleri, ihaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılacakları ve geçici teminatlarının gelir kaydedileceği, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılması ancak ihale kararının ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatlarının gelir kaydedileceği anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, inceleme konusu ihalede, daha önce imzaladığı sözleşme nedeniyle 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışta bulunduğu idarece tespit edilen başvuru sahibinin üzerine ihale yapılmadığı gibi ihale kararının da onaylanmadığı aşamada teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

² ² ²

 

 

 

 

 

KONU: Geçici yasaklanma kararı hangi durumlarda verilir?

Karar Tarihi: 25.07.2012

Karar No. 2012/UH.I-3023

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

T… Müdürlüğü tarafından 29.03.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “T… Adıyaman Bölge Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak E…Ltd. Şti. tarafından ihalenin iptali kararına ilişkin olarak 12.07.2012 tarihli itirazen şikâyet başvurusunda özetle;

“İhale üzerinde bırakılan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, iptal kararının iptal edilerek ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan firmaları üzerinde bırakılması gerektiği” iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

Tekliflerin değerlendirmesi süreci tamamlanarak 11.06.2012 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyonu kararı ile ihale üzerinde bırakılan istekli D…. Ltd. Şti.nin “4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince 2 yıl süre ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla başvuruda bulunulmuş olması” sebebiyle ihalenin iptal edildiği ve ihalenin iptali gerekçesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmasından değil yasaklanması amacıyla gerekli başvurunun yapılmış olması durumundan bahsedilerek, yasaklılık halinin değil yasaklılık yaptırımının uygulanacak olmasının bir iptal gerekçesi olarak kabul edildiği görülmektedir.

4734 sayılı Kanunun “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verileceği ve verilen kararların Resmî Gazetede yayımlanarak, yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir. Dolayısı ile başvuruya konu ihalede yasaklılık halinin söz konusu olmadığı, zira ihale tarihinde ve ihalenin iptali kararının alındığı tarihte ihale üzerinde bırakılan istekliye ilişkin yasaklama kararının henüz Resmî Gazetede yayımlanmadığı ancak yasaklılık işlemlerinin başlatılması gerektiğine ilişkin başvurunun yapıldığı 03.07.2012 tarihli ihale komisyonu kararından anlaşılmaktadır.

Açıklandığı üzere bir ihalede gerçekleştirilen işlem veya eylemler sebebiyle hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiği tespit edilen isteklilerin aynı idarenin farklı ihalelerine katılmalarının engellenmesi öngörülerek, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idareye ait diğer ihalelere de yasaklanacak isteklinin katılımının engellenmesi ve bir anlamda yasaklamayı gerektiren işlem veya eylemlerin gerçekleştiği ihaleyi yapan idarenin ihaleleri için “geçici yasaklama” müessesesi ile yasaklama kararının yürürlük tarihinin yalnızca o idare için öne alınması hüküm altına alınmıştır.

İhale üzerinde kalan istekli olan D…. Ltd. Şti.nin yasaklanmasına sebep olan eylemin gerçekleştirildiği ihale 13.04.2012 tarihinde, yasaklanmaya sebep olan eylem ise 20.04.2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Başvuruya konu ihalenin tarihi ise 29.03.2012’dir. Dolayısı ile yasaklamayı gerektiren eylemin başvuruya konu ihaleden sonra işlendiği anlaşıldığından Kanunun 58 inci maddesinde yer alan geçici yasaklamaya ilişkin hükmün uygulama imkânının bulunmadığı ve bu sebeple anılan istekli D… Ltd. Şti.nin başvuruya konu ihale için ihalelere katılmaktan geçici olarak yasaklı kabul edilemeyeceği ve teklifinin söz konusu husus doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılamayacağı anlaşılmış olup, belirtilen sebeplerle ihalenin iptali kararının gerekçesinin hukuka uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

² ² ²

 

 

 

 

 

 

KONU: Yasaklı bir şirket, şirket birleşmesiyle veya başka bir şirket bünyesinde faaliyet göstererek ihaleye katılması durumunda, ne tür işlem yapılır?

Karar Tarihi: 19.10.2009

Karar No. 2009/DK.D-143

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

İhalelere katılmaktan yasaklı olan ve tasfiyesiz sona eren şirkete veya işletmeye ait bütün malvarlığı unsurları ile hak ve borçlar külli halefiyet ilkesi gereği devralan ya da yeni kurulan şirkete geçecek olup, bütün bu hususların sonucu olarak da yasaklı olan şirketin ortakları veya işletme sahibi ile malvarlığı (işletmesi) arasındaki hukukî ilişki, devralan ya da yeni kurulan bir şirket aracılığıyla devam ettirilmektedir. Türk Ticaret Kanununa göre gerçekleştirilen şirket birleşmelerinde, tasfiyesiz sona eren şirketin/şirketlerin kendisinin yasaklı olması durumunda bu şirketin/şirketlerin yasaklılık süresi boyunca, Borçlar Kanununa göre gerçekleştirilen işletme devir ve birleşmelerinde ise yasaklı olan işletme sahibinin aynı zamanda işletmeyi devralan şirkette herhangi bir oranda pay sahibi olması durumunda bu kişinin yasaklılık süresi boyunca, devralan ya da yeni kurulan şirketin ihalelere katılamayacağına,

Türk Ticaret Kanununa göre gerçekleşen şirket birleşmelerinde, tasfiyesiz sona eren şirketin ortağı ya da ortaklarının yasaklanmış olması durumunda ise birleşme sözleşmesi sonucunda oluşan pay sahipliğine göre, devralan ya da yeni kurulan şirketin şahıs şirketi olması durumunda yasaklı kişinin/kişilerin bu şirketin ortağı olması, devralan ya da yeni kurulan şirketin sermaye şirketi olması durumunda ise yasaklı kişi/kişilerin bu şirkette toplam pay sahipliği oranının yarıdan fazla olması durumu söz konusu ise devralan ya da yeni kurulan şirketin bu kişilerin yasaklılık süresi boyunca ihalelere katılmasının mümkün bulunmadığına,

Birleşme işlemlerine taraf şirketlerin bu işlemlerle ilgili belge ve bilgilerini ihalelere katılımda teklifleri kapsamında sunması; idarelerce bu şirketlerin sunduğu belgelerdeki bilgilerin değerlendirilmesi ve yasaklılık teyidinin de birleşen şirketler ve ihaleye katılan aday/ istekli ile bu isteklinin sermaye şirketi olması durumunda yarıdan fazla hissesine sahip kişiler dikkate alınarak yapılması gerektiğine,

 karar verilmiştir.

² ² ²

KONU: Yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden önce ihaleye teklif veren istekliler hakkında nasıl bir işlem yapılır?

Karar Tarihi: 24.05.2012

Karar No.   2012/UY.I-2220

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

D…Müdürlüğü tarafından 06.03.2012 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan “Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (Ahi) Kanalı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak օ A.Ş. – C…A.Ş. – İ… A.Ş. İş Ortaklığı adına pilot ortak օ A.Ş.’nin 17.04.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda özetle;

“İdarenin kesinleşen ihale kararında; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirtilen ortak girişimi oluşturan ortaklardan Y… Ltd. Şti. ve K… Ltd. Şti. hakkında Kamu İhale Kurulunun 19.03.2012 tarih ve 2012/UY.I-1373 sayılı kararı ile ihale dışı bırakılmaları, geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi ve kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmaları gerektiği yönünde düzeltici işlem kararı verildiği, bahse konu bu durumdan dolayı kesinleşen ihale kararındaki en avantajlı teklif sahibinin ihale dışı bırakılması ve ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği” iddia edilmektedir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

Kamu İhale Kurumu internet sayfasında bulunan Yasaklılar Listesi bağlantısı kullanılarak başvuru konusu firmalar hakkında yapılan sorgulama neticesinde; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Y…Ltd. Şti. hakkında ve K… Ltd. Şti. hakkında 17.05.2012 tarihinden itibaren 1 yıl olmak üzere kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilerek aynı tarihte Resmî Gazete’de yayımlandığı anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, Kamu İhale Genel Tebliğinin aktarılan 28.1.8.2 nci maddesinde yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden önce ihaleye teklif veren istekliler hakkında öngörülen işlemlerin düzeltici işlem tesisi ile gerçekleşmesi mümkün olup, idarece ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlenen S… Ltd. Şti. – K… Ltd. Şti. – C… Altyapı İnşaat Enerji – Y… Ltd. Şti. – M… A.Ş. İş Ortaklığı’nın teklifinin, ortaklardan Y… Ltd. Şti ve K… Ltd. Şti. hakkında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı bulunduğundan anılan Tebliğin bu maddesine uygun olarak değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının iade edilmesi gerekmektedir.

² ² ²

KONU: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre verilen yasaklılık kararı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun uygulamasında da geçerli midir?

Karar Tarihi: 07.11.2012

Karar No.   2012/UY.II-4259

Olay Özeti Karar ve Sonuç:

A…Başkanlığı tarafından 28.08.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “60.000.000 Adet SMS” ihalesine ilişkin olarak A… A.Ş.nin 25.09.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda özetle;

“Kendilerine tebliğ edilen kesinleşen ihale kararı ile 4734 sayılı Kanun'un 40'ıncı maddesi çerçevesinde Kamu İhale Kurumu'ndan yapılan yasaklılık teyidi sonucunda ihalelere katılmaktan yasaklı olduklarının anlaşılması sebebiyle 4734 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi uyarınca idarece ihale dışı bırakıldıklarının ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren T… A.Ş. üzerinde ihalenin bırakılmasına karar verildiğinin bildirildiği, söz konusu yasaklama kararının İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84’üncü maddesi kapsamında verilmesi nedeniyle sadece Çeşme Belediyesi tarafından yapılacak olan ihalelere 6 ay boyunca katılmayı yasakladığı, söz konusu kararın 17.05.2012 tarihli ve 282.. sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, anılan Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu yasaklama kararında da görüleceği üzere “yasaklamanın dayanağı ve kapsamı” başlıklı 7’nci bölüm kapsamında sadece “2886 sayılı DİK” ve “Kurum İhalelerinden” seçeneklerinin işaretlendiği, tüm ihalelerden yasaklamaya yönelik ilgili kısımların boş bırakıldığı, bu sebeple kendileri hakkında verilen geçici yasaklama kararının sadece Çeşme Belediyesi tarafından yapılan ihalelere yönelik olduğu açık iken idarece söz konusu kararın kapsamının genişletilerek tüm ihaleler bakımından uygulanmasının mevzuata aykırı olduğu” iddia edilmektedir.

Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme neticesinde;

 İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde başvuruya konu ihaleye 3 teklif verildiği, V… A.Ş.nin teklifinin “banka referans mektubu sunmadığı ve geçici teminat mektubunun bedelinin teklif edilen bedelin %3’ünden az olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihaleye teklif sunan A… A.Ş. ve T… A.Ş.nin tekliflerinin aşırı düşük bulunarak sorgulamaya tabi tutulduğu, anılan isteklilere gönderilen 29.08.2012 tarihli yazılar ile “teklifleri ile ilgili ayrıntılı yazılı açıklamalar ile ilgili cevapları”nın bildirilmesinin istenildiği, her iki isteklinin de aşırı düşük teklif açıklaması sunduğu, idarece yapılan değerlendirme sonucunda aşırı düşük teklif açıklaması mevzuata uygun görülen A… A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve T… A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, 4734 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesi çerçevesinde ihale kararlarının ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyidi sonucunda A… A.Ş.nin 17.05.2012 tarihinden 17.11.2012 tarihinde kadar ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun tespiti neticesinde A… A.Ş.nin ihale dışı bırakılmasına karar verilerek ihalenin T… A.Ş. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

İdarece 05.09.2012 tarihinde EKAP üzerinden yapılan yasaklılık sorgulaması sonucunda ulaşılan “İhale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığına dair idarece Kamu İhale Kurumu’ndan talep edilecek olan teyit belgesi”nden, başvuru sahibi A… A.Ş. hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından, 17.05.2012 tarihinden 17.11.2012 tarihine kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında “kurum ihaleleri”ne katılmaktan yasaklama kararı verildiği anlaşılmakta olup, 17.05.2012 tarihli ve 282.. sayılı Resmi Gazete ile ilgili olarak www.resmigazete.gov.tr’den yapılan sorgulamada, A….A.Ş.ye ilişkin ihalelere katılmaktan yasaklama kararının ilan edildiği ve söz konusu kararın İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından verildiği, anılan kararda ihaleyi yapan idare olarak “Çeşme Belediyesi”nin adının yer aldığı, yasaklamanın dayanağı ve kapsamı olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun gösterildiği ve “Kurum ihalelerinden” seçeneğinin işaretlendiği ve yasaklama süresinin 6 ay olarak belirlendiği görülmüştür.  

 11.10.2012 tarihli Kurum yazısı ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden söz konusu yasaklama kararının hangi iş kapsamında ve hangi sebeplerle verildiği ile söz konusu yasaklama kararı neticesinde anılan tüzel kişinin hangi ihalelere katılmaktan yasaklandığına ilişkin bilgi ve belgeler istenilmiştir.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 23.10.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan yazısında “…Dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde 24.11.2011 tarihinde Çeşme Belediyesi tarafından yapılan ‘Dalyan Mahallesi Su Deposu Üzerine (Güzeldeniz Sitesi) 3 Yıl Süre İle Baz İstasyonu Kurulması İşi” ihalesinin A… A.Ş.’ye ihale edildiği halde süresi içinde sözleşme imzalanmadığından dolayı 02.05.2012 tarihli onayla 2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi gereğince 6 ay süreyle Çeşme Belediyesi Başkanlığı ihalelerine katılmaktan yasaklandığı anlaşılmıştır.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

Mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yukarıda yer verilen yazısı ile www.kik.net adresinden yapılan sorgulama dikkate alındığında, başvuru sahibi A…. A.Ş.nin Çeşme Belediyesi tarafından yapılan “Dalyan Mahallesi Su Deposu Üzerine (Güzeldeniz Sitesi) 3 Yıl Süre İle Baz İstasyonu Kurulması İşi” ihalesi sonucu anılan tüzel kişinin süresinde sözleşme imzalamadığından dolayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 84’üncü maddesi gereğince 6 ay süreyle Çeşme Belediyesi Başkanlığı ihalelerine katılmaktan yasaklandığı ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 28.1.2.b maddesinde yer alan açıklama çerçevesinde anılan isteklinin 6 ay süreyle sadece Çeşme Belediyesi tarafından 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun’a göre yapılacak tüm ihalelere katılamayacağı anlaşıldığından, başvuru sahibi A…A.Ş.nin idarece ihale dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.