EK FİYAT FARKINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ YAPILDI!

    “(2/1812) Esas Numaralı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” nin 40’ıncı Maddesinde Yer Alan Düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 29.11.2023 Tarihindeki Toplantısında Kabul Edilmiştir. Düzenleme Yasalaşması için TBMM’ne Sevk Edilecektir.


A. YAPILAN DÜZENLEME AŞAĞIDA BİLGİ AMAÇLI OLARAK SUNULMUŞ OLUP HENÜZ RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANMAMIŞ VE KANUNLAŞMAMIŞTIR. 

      MADDE 40- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi

GEÇİCİ MADDE 7- 1/3/2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, sözleşmenin 1/1/2024 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen kısımları için;

  1. İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı sözleşmedeki fiyat farkı formülünde yer alan B katsayısı 1,00’e kadar artırılarak hesaplanabilir.
  2. İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak yayımlanan yurt içi üretici fiyatı genel endeksinde ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan uygulama ayına kadar gerçekleşen değişimin yüzde on beşine kadar fiyat farkı hesaplanabilir.

            Birinci fıkra kapsamındaki sözleşmelerde altı ayı geçmemek üzere idarece bu maddeye göre süre uzatımı verilebilir.

            Bu madde kapsamında ek fiyat farkı ile süre uzatımı verilebilecek işleri, ek fiyat farkı hesaplama yöntemlerini, uygulama dönemini, başvuru sürelerini, süre uzatımına bağlı olarak yapılacak işlemler ile ek fiyat farkı ve süre uzatımına dair hususlar dâhil bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri, bu Kanunun 8 nci maddesine göre belirlenen esas ve usuller de dikkate alınmak suretiyle tespite Cumhurbaşkanı yetkilidir.

            Geçici 5 nci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları kapsamındaki yapım işleri sözleşmeleri için bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir.”


B. KANUN TEKLİFİNE İLİŞKİN TESPİTLER

1.         Ek fiyat farkı ve süre uzatımı, sadece yapım işleri için düzenlenmiştir.

2.         01 Mart 2023 tarihinden önce ihalesi yapılmış olmak şartıyla; geçici kabulü onaylanmamış olarak kanunlaşma tarihi itibarıyla devam eden yapım işlerinin 01 Ocak 2024 (dâhil) tarihinden sonra gerçekleşen kısımları için ek fiyat farkı verilecektir. 

3.         Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm var ise; formüldeki B katsayısı “1” olarak uygulanabilecektir.

4.         Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm yok ise;  ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan uygulama ayına kadar gerçekleşen Yİ-ÜFE Genel Endeks değişimin % 15’ine kadar ek fiyat farkı verilebilecektir.

5.         Şartları sağlayan yapım işi sözleşmeleri için 6 aya kadar süre uzatımı verilebilecektir.

6.         Ek Fiyat farkı ve süre uzatımı ilişkin tüm detaylar; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun’un“Fiyat farkı verilebilmesi” başlıklı 8 nci maddesi de dikkate alınarak yayımlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecektir.

7.         4734 sayılı Kanundan istisna edilen yapım işleri sözleşmeleri için benzer düzenlemeler ilgili mevzuatında yapılabilecektir.             


    Yukarıda ön bilgilendirilmesi yapılan ek fiyat farkı ve süre uzatımına ait taslak kanun tekfinin ve ilgili Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazetede yayımlanması sonrasında; ek fiyat farkının doğru hesaplanması ve idareye verilecek “ek fiyat farkı ve/veya süre uzatımı” hakkındaki başvuru dilekçesinin hazırlanması aşamalarında profesyonel, tecrübeli ve uzman personelimiz vereceği destek için Kılıç Hukuk Ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz. 30.11.2023

 

Ek Fiyat Farkına İlişkin Kanun Teklifi Yapıldı!
30

Nov